Tanulószerződéssel foglalkoztatottak bevallása

Tájékoztatás a tanulószerződéssel foglalkoztatottak bevallásával kapcsolatban – a tanulókkal kapcsolatos módosításaink teljes története a mai napig

Korábban kaptunk állásfoglalást a NAV-tól a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókkal kapcsolatban, melyben az alábbiakat írták:

“Az Szt. átmeneti szabályt tartalmazó 125. § (3) bekezdése szerint a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében – a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium nyelvi előkészítő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló kivételével – az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni

a) a tanuló tanulmányai befejezésére,

b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,

c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint

d) a tanuló juttatásaira.

Az előzőek szerinti szabályozás alapján felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanulókkal kapcsolatosan kialakult gyakorlat nem változik. Az Szt. 125. § (3) bekezdésében foglalt általános átmeneti szabály alapján mind a személyi jövedelemadó, mind a járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 2019. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni a tanulószerződéssel történő foglalkoztatás alapján már fennálló jogviszonyokra, az új szabályokat pedig először az újonnan elindított képzések vonatkozásában kell alkalmazni.”

Tekintettel arra, hogy a Tb. tv. 105. §-ában már korábban is rögzített átmeneti szabályon a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 144. §-a csak jogtechnikai szempontból módosított, így továbbra is a Tb. tv. alábbi rendelkezését szükséges irányadónak tekinteni: „105. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2019. december 31-én hatályos 4. § k) pont 1. alpontjában, 4. § p) pontjában, 5. § (1) bekezdés b) pontjában, 8. § h) pontjában, 16/A. §-ában, 25/A. § b) pontjában, 31. § (4) bekezdés b) pontjában, 44/A. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókra vonatkozóan.”

A fenti rendelkezések ugyan nem térnek ki a Tbj. valamennyi olyan rendelkezésére, melyek érinthetik a tanulószerződéssel történő foglalkoztatást, ugyanakkor az Szt. – Ön által is említett – 125. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése alapján a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén a korábban hatályos rendelkezések alkalmazandóak, így a járulékmértéket meghatározó jogszabályi rendelkezések is.”

2019. december 31-én még 17,5%-os mértékű volt a szocho, ez alapján a tanulók esetében ezek szerint kellene számolni, ahogyan az a NAV által írtakból is levezethető. Ha a járulékmértékek alapján szintén az Szt. szabályai a mérvadóak – ahogyan a NAV is írta –, akkor a szocho mértékével kapcsolatban is csak az ott írtakra támaszkodhatunk. Közben az Iparkamarával is egyeztettünk ebben a kérdésben, az ő álláspontjuk szintén az, hogy 17,5%-os mértékű szochot kell levonni a tanulószerződéses tanulók esetében.

A 2008-as havi bevallás csak 15,5%-ot fogad el a szociális hozzájárulási adó sorban (2008M-07-es lapon a 386. sorban). Viszont ez így teljesen ellentmond annak a válasznak, amit eredetileg kaptunk a NAV-tól és ami az Szt. törvény átmeneti szabályaiból levezethető.

A mai napon, 2020. augusztus 7-én az alábbi választ kaptuk a bevallás kitöltésével kapcsolatban a NAV-tól:

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (3) bekezdése szerint a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében – a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium nyelvi előkészítő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló kivételével – az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

A fenti szabály a szakképzési törvényben tárgyalt rendelkezések további alkalmazását írja elő a korábban indult képzések esetében, az nem vonatkozik a más jogszabályban taglalt, akkor hatályban levő járulék mértékekre.

A 2008-as bevallás 9. lapját kell továbbra is kitölteni a tanulószerződéses tanuló járulékkötelezettségének bevallásához és a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. 06. 30-ig, 17,5%, 2020. 07. 01-től 15,5%.”

A program működését a 2.20.20-as verziónkkal a kapott válaszhoz igazítottuk, annak érdekében, hogy július hónapra be lehessen vallani a tanulók után fizetendő szochot. Így a 2.20.20-as verzió letöltésével 15,5 %-kal számoljuk a szochot a tanulók esetén is, 2020. július vagy azt követő hónapban. Amennyiben már elkészítették a tanulók júliusi számfejtéseit a 17,5%-os szocho mértékkel, kértük, lépjenek be [Elszámolás] gombbal, majd mentsék el a számfejtést a [Mentés] gombbal! Így újraszámfejtés után már 15,5%-kal fogunk számolni.

Éppen ahogy kitettük a 2.20.20-as verzió frissítést, a NAV feltette az 11.0-s verzióját, ezért rögtön reagálnunk kellett a történtekre! Kiderült, hogy a programunk eredeti működése mégis megfelelő volt – vagyis 17,5%-os mértékű szochoval a tanulók vonatkozásában:
A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében a szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 2019. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni, vagyis 2020. június 30-a után a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%. Amennyiben Önt nem érinti a változás, használhatja az előző verziót is.

Kérjük Önöket, hogy fokozottan ellenőrizzék a tanulók számfejtéseit, és ellenőrizzék, hogy a számfejtésben mindenképpen 17,5%-os mértékű szocho szerepeljen!!!